Kansas State University

Smith 1949

Smith_AYT_1949_01
Smith_AYT_1949_02
Smith_AYT_1949_03
Smith_AYT_1949_04

Smith 1955

Smith_AYT_1955_01

Smith 1968

Smith_AYT_1968_01
Smith_AYT_1968_02
Smith_AYT_1968_03
Smith_AYT_1968_04